Extra Services

Installation & Implementation / Education / Design / Monitoring ...

آموزش

برای هر پکیج از نرم افزارهای آریانیک، میزان مناسبی از آموزش حضوری رایگان در نظر گرفته شده است و کلیه راهنماها و مستندات و فیلم های آموزشی بر روی وب سایت Aryanic.com نیز موجود است. چنانچه مشتری نیاز به آموزش بیشتر داشته باشد می تواند با هزینه های زیر از آموزش بیشتر، استفاده کند :

  • هزینه های آموزش بر اساس جدول تعرفه سالانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تعیین خواهد شد .
  • www.irannsr.org پایگاه اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور