Extra Services

Installation & Implementation / Education / Design / Monitoring ...

نصب و راه اندازی

هزینه های مربوط به نصب و راه اندازی نرم افزارهای آریانیک با شرایط زیرمی باشد :

  • اولین نصب کلیه نرم افزارها، روی سرورهای آریانیک، رایگان می باشد.
  • اولین نصب کلیه نرم افزارها، با دسترسی FTP و Desktop Remote ، رایگان می‌باشد.
  • اولین نصب نرم افزار HighCMS و HighMail بدون FTP و Desktop Remote و نصب مجدد : 3.0000.000 ریال
  • نصب اول HighPortal.NET و HighBPMS.NET بدون FTP و Desktop Remote یا نصب مجدد : 7.000.000 ریال
  • نصب اول HighPortal.J2EE و HighBPMS.J2EE بدون FTP و Desktop Remote یا نصب مجدد: 10.000.000 ریال

لطفا توجه شود :

در صورتیکه محل مشتری خارج از محدوده شهر تهران باشد، هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب و اعزام نیروی کارشناس، به موارد فوق افزوده میشود .
منظور از نصب مجدد، شرایطی ست که بطور مثال، کاربر خریدار، نرم افزار را پاک کرده باشد .
تاکید می شود نیاز به نصب مجدد هیچگاه از سوی آریانیک ، ایجاد نمی شود ( که در این صورت اینکار بدون اخذ هزینه انجام خواهد گرفت )