Support


ارتباط با بخش خدمات پشتیبانی


ایمیل خدمات پشتیبانی میزبانی وب: hosting@aryanic.com

شماره مستقیم : 26405671 (021)


ایمیل خدمات پشتیبانی نرم افزار: support@aryanic.com

شماره مستقیم : 22912029 (021)

توجه : مواردی که توسط ایمیل ارسال می شوند از الویت بیشتری برای پاسخگویی برخوردار می باشند .