آریانیک ...

وب هاستینگ آریانیک

Web Hosting 2002-2022

Windows / Linux / ASP.NET / PHP / SQL Server /MySQL

hosting

هاست ویندوز 2012 - W2012

قیمت - تومان
فضا
صفحه شخصی
زیر دامنه
ایمیل
ASP.NET
تعداد بانک اطلاعاتی
آمار حرفه ای
IR-P1
130,000
فضا
100MB
پهنای باند
1GB
زیر دامنه
1 عدد
ایمیل
50 عدد
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
آمار حرفه ای
IR-P2
170,000
فضا
250MB
پهنای باند
2.5GB
زیر دامنه
1 عدد
ایمیل
100 عدد
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
1 عدد Sql Server
آمار حرفه ای
IR-P3
240,000
فضا
500MB
پهنای باند
5 GB
زیر دامنه
1 عدد
ایمیل
نامحدود
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
2 عدد Sql Server
آمار حرفه ای
IR-P4
350,000
فضا
1GB
پهنای باند
10 GB
زیر دامنه
1 عدد
ایمیل
نامحدود
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
2 عدد Sql Server
آمار حرفه ای
IR-P5
400,000
فضا
2GB
پهنای باند
20 GB
زیر دامنه
2 عدد
ایمیل
نامحدود
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
4 عدد Sql Server
آمار حرفه ای
IR-P6
715,000
فضا
5GB
پهنای باند
50 GB
زیر دامنه
3 عدد
ایمیل
نامحدود
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
4 عدد Sql Server
آمار حرفه ای
IR-P7
1,040,000
فضا
10GB
پهنای باند
100 GB
زیر دامنه
4 عدد
ایمیل
نامحدود
ASP.NET
4.5/4/3.5/3/2.0
تعداد بانک اطلاعاتی
6 عدد Sql Server
آمار حرفه ای