آریانیک ...

وب هاستینگ آریانیک

Web Hosting 2002-2022

Windows / Linux / ASP.NET / PHP / SQL Server /MySQL

hosting

هاست لینوکس ایران

قیمت
فضا
پهنای باند
زیر دامنه
ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
L-IR-P1
75,000
فضا
50MB
پهنای باند
3GB
زیر دامنه
5 عدد
ایمیل
50 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
4 عدد MY-SQL
L-IR-P2
120,000
فضا
100MB
پهنای باند
5GB
زیر دامنه
7 عدد
ایمیل
100 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
5 عدد MY-SQL
L-IR-P3
166,000
فضا
250MB
پهنای باند
7GB
زیر دامنه
8 عدد
ایمیل
250 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
6 عدد MY-SQL
L-IR-P4
240,000
فضا
500MB
پهنای باند
10GB
زیر دامنه
10 عدد
ایمیل
500 عدد
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
7 عدد MY-SQL
L-IR-P5
388,000
فضا
1GB
پهنای باند
15GB
زیر دامنه
20 عدد
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
8 عدد MY-SQL
L-IR-P6
568,000
فضا
2GB
پهنای باند
25GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
9 عدد MY-SQL
L-IR-P7
810,000
فضا
5GB
پهنای باند
50GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
10 عدد MY-SQL