آریانیک ...

وب هاستینگ آریانیک

Web Hosting 2002-2022

Windows / Linux / ASP.NET / PHP / SQL Server /MySQL

hosting

هاست لینوکس ایران حرفه ای

قیمت
فضا
پهنای باند
زیر دامنه
ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
LE-IR-P1
170,000
فضا
100MB
پهنای باند
7GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
4 عدد MY-SQL
LE-IR-P2
268,000
فضا
250MB
پهنای باند
10GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
5 عدد MY-SQL
LE-IR-P3
390,000
فضا
500MB
پهنای باند
20GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
6 عدد MY-SQL
LE-IR-P4
585,000
فضا
1GB
پهنای باند
35GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
7 عدد MY-SQL
LE-IR-P5
845,000
فضا
2GB
پهنای باند
55GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
8 عدد MY-SQL
LE-IR-P6
1,560,000
فضا
5GB
پهنای باند
80GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
9 عدد MY-SQL
LE-IR-P7
2,470,000
فضا
10GB
پهنای باند
150GB
زیر دامنه
نا محدود
ایمیل
نا محدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
تعداد بانک اطلاعاتی
10 عدد MY-SQL