Extra Services

Installation & Implementation / Education / Design / Monitoring ...

آموزش

برای هر پکیج از نرم افزارهای آریانیک، میزان مناسبی از آموزش حضوری رایگان در نظر گرفته شده است و کلیه راهنماها و مستندات و فیلم های آموزشی بر روی وب سایت Aryanic.com نیز موجود است. لیکن در صورتیکه خریدار درخواست آموزش بیش از حدی که در پکیجها ارائه میگردد، داشته باشد می تواند با هزینه های زیر دریافت نماید:

در تهران بر اساس نفر ساعت و طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور .
شهرستان  بر اساس نفر ساعت طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و حداقل برای یک روز کاری ( هشت ساعت )+ هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت در صورت نیاز

دریافت آموزش مجدد یا اضافه مثلاً در مواردیکه کاربر استفاده کننده جایگزین می گردد، ممکن است مورد استفاده خریداران قرار بگیرد و یا خریدار مایل باشد برای استفاده از امکانات خاصی در نگارشهای جدید از آموزش بهره مند گردد.