Extra Services

Installation & Implementation / Education / Design / Monitoring ...

استقرار نیرو

   در صورتیکه خریدار مایل باشد می تواند از امکان استقرار نیروی آریانیک در محل شرکت خود استفاده نماید.
  نیروی مستقر فردیست که آموزشهای لازم را جهت کاربری نرم افزار دریافت نموده و از سوی آریانیک پشتیبانی می گردد.
  این فرد اموری مانند پیاده سازی امکانات و راه اندازی ماژولها، آموزش به سایر کاربران، تغییرات طراحی قالب و بطور کلی هر امری در زمینه کاربری نرم افزار خریداری شده که خریدار درخواست نماید را انجام خواهد داد و طول مدت این استقرار حداقل 3 ماه و برحسب درخواست خریدار قابل تمدید خواهد بود و هزینه آن ماهیانه صد میلیون ریال می باشد.