Extra Services

Installation & Implementation / Education / Design / Monitoring ...

خدمات جانبی

خدماتی که در این بخش ارائه می شوند، خدماتی هستند که فقط به مشتریانی ارائه می گردند که از یکی از محصولات نرم افزاری آریانیک، در حال حاضر استفاده می کنند ، این خدمات ضروری یا حتمی نبوده و خریدار می تواند به اختیار خود و برحسب نیاز از آنها استفاده کند.