HighBPMS   2010-2014

Business Process Management Suite

فیلم های مرتبط به پکیج مدیریت فرآیندهای کسب و کارنمایش با جزئیاتنمایش کلینمایش لیستی 

گلوگاه ها و نمودارها
معرفی قابلیت تولید انواع نمودار جهت بررسی عملکرد فرآیند ها و یافتن گلوگاه ها به منظور بهینه سازی فرآیند ها
مدت ٦ دقیقه    تاریخ تولید : ١١/٠٩/١٣٩١
شاخص های کلیدی KPI
معرفی قابلیت ساخت شاخص های کلیدی در BPMS و سیستم مانیتورینگ خودکار شاخص ها
مدت ١٨ دقیقه    تاریخ تولید : ١١/٠٩/١٣٩١
زمانبندی اجرای خودکار فرآیند
معرفی قابلیت زمانبندی اجرای خودکار فرآیند همراه متغیر آرایه ای و سه عملگر ساخت سایت، کاربر و صندوق پستی
مدت ٢٧ دقیقه    تاریخ تولید : ١١/٠٩/١٣٩١
زیرفرآیند و ردیابی فرآیند اجرا شده
معرفی قابلیت اجرای یک فرآیند توسط فرآیند دیگر و همچنین ردیابی (Tracing) فرآیندهای اجرا شده
مدت ٠١ دقیقه    تاریخ تولید : ١١/٠٩/١٣٩١
کارجاری پیشرفته - مثال 3
در این مثال سعی شده کاربرد متفاوتی از کارجاری نمایش داده شود . ( موتور خبر خوان )

مدت ١٥ دقیقه    تاریخ تولید : ١٦/٠٦/١٣٨٩
کارجاری پیشرفته - مثال 2
در این مثال یکی از رایجترین کارهای جاری به نام داوری مقالات اجرا می شود .

مدت ٢١ دقیقه    تاریخ تولید : ١٦/٠٦/١٣٨٩
کارجاری پیشرفته - مثال 1
مثال بسیار ساده و کوچک انتفادات و پیشنهادات

مدت ١١ دقیقه    تاریخ تولید : ١٦/٠٦/١٣٨٩
کارجاری پیشرفته
معرفی کلی محیط طراحی کار جاری
مدت ١٩ دقیقه    تاریخ تولید : ١٦/٠٦/١٣٨٩
معرفی گزارش ساز پیشرفته
در این فیلم مراحل کامل ساخت یک گزارش نمونه نمایش داده شده است.
گزارش مورد نظر کارنامه یک دانشجو است که اطلاعات پروفایل آن از یک بانک SQL Server و ریز نمرات از بانک MSAccess دریافت می شود.
مدت ٢٦ دقیقه    تاریخ تولید : ١٢/٠٧/١٣٨٩
فرم ساز پیشرفته (2)
"در نگارش 11.4 چهار قابلیت جدید به فرم ساز پیشرفته ( اجرای TSQL : ارتباط با بانک اطلاعاتی و پر نمودن ابزار ها توسط اطلاعات برگشتی ، اجرای Javascript ، انتخاب تاریخ DatePicker و زیر فرم )
در این فیلم قابلیت های جدید نمایش داده شده است ."
مدت ٢٣ دقیقه    تاریخ تولید : ٠٨/٠٩/١٣٨٩
فرم ساز پیشرفته (1)
آموزش پایه فرم ساز پیشرفته

مدت ٢٦ دقیقه    تاریخ تولید : ١٥/١٢/١٣٨٨